Buergbrennen um Däich

  

  

  

  

Online Bestellung fir Ierzebulli als Take Away

  

1 Portioun = 1 Liter / Zopp ass gratis

Dir kënnt maximal 5 Liter Ierzebulli bei eis iwwert den Online-Formular bestellen.

Wéilt Dir gären méi wéi 5 Liter, dann huelt wegl Kontakt mat eis op.

GSM: 621 65 85 91 oder Email: amicale@cisettasbl.lu

  

Wéivill Portionen wéilt dir bestellen?

Wéilt Dir an Zukunft eisen Newsletter
Die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert

Merci fir all Don!


BILLLULL
LU45 0026 1125 6620 0000